SVEA Förening årsmöte 2022-04-25
Kallelse till ordinarie årsmöte för 2021
Utfärdare: Ingemar Johansson
Datum:2022-03-21
Datum och tid för årsmötet: Måndag 2022-04-25 kl. 17:00. Mötet är endast ett fysiskt möte.
Vi träffas 16:30 för en fika före mötet.
Mötet är i: AB Volvos huvudkontor, VGHQ, Gropegårdsgatan 2, Göteborg, Rum VGHQ30.
Förslag till dagordning för Årsmötet:
1) Mötet öppnas.
2) Mötets stadgeenliga utlysande samt fastställande av dagordning och röstlängd
3) Val av mötesordförande, sekreterare och två justeringspersoner
4) Styrelsens verksamhetsberättelse 2021
5) Styrelsens ekonomiska årsredovisning för 2021
6) Revisorernas berättelse för 2021
7) Beslut om styrelsens ansvarsfrihet
8) Föredragande av budget för 2022 och beslut om medlemsavgifter för 2023.
9) Val av nya styrelseledamöter för en treårsperiod
10) Val bland styrelseledamöterna av föreningsordförande fram till nästa ordinarie årsmöte
11) Val av två revisorer och två suppleanter för tiden fram till nästa ordinarie årsmöte
12) Val av valnämnd för tiden fram till nästa ordinarie årsmöte
13) Val av företrädare för föreningen SVEA vid bolagsstämman för SVEA Service AB
14) Övriga frågor
Anmälan om deltagande senast tisdag 2022-04-19 till SVEAs email: info@sveafordon.com.
Skicka gärna med övriga frågor om ni vill ta upp det på årsmötet.
Välkomna
Ingemar Johansson
Ordförande SVEA styrelse

Länk till möteshandlingar     (länk)

 

 

 

En förening för fordonstekniker - varför?

Den svenska fordonsindustrin har på de flesta marknader en tydlig identitet och ligger på mycket hög nivå både tekniskt och kvalitetsmässigt. Vi inom SVEA vill höja och tydliggöra de svenska fordonsteknikernas identitet med dess speciella profil och därigenom vara opinionsbildare både nationellt och internationellt. 

Fordonsindustrin är stadd under en mycket intensiv utveckling och hör till en av de mest konkurrensutsatta branscherna. En ständig kompetensutveckling är därför en förutsättning för fortsatta framgångar. 

Inom SVEA har Du som fordonstekniker en möjlighet att ta del av och diskutera tekniska nyheter och problem som Du har gemensamt med Dina kollegor i andra delar av svensk transportindustri. Här får du en möjlighet att lära och utvecklas tillsammans med Dina kollegor på intressanta seminarier och arbetsplatsträffar för att härigenom ytterligare utveckla din kompetens. 

SVEA avser att vara ett politiskt och kommersiellt obundet forum. Dels för utbyte av idéer och erfarenheter internt bland fordons- tekniker, dels för att trovärdigt tillhandahålla fordonstekniskt specialkunnande till hela det övriga samhället. 

Inom SVEA tolkar vi fordonstekniken i vid bemärkelse. Vi vänder oss till Dig som arbetar inom något av följande områden: fordons konstruktion, tillverkning, drift, underhåll, tillståndskontroll, samt demontering och återanvändning. SVEA riktar sig också till dig som är student med inriktning mot fordonsindustrin.


Om Du hör hemma i dessa sammanhang är Du varmt välkommen som individuell eller korporativ medlem i SVEA.

SVEA är Sveriges medlemsförening i FISITA (http://www.fisita.com/).

SVEA
c/o L-G Hauptmann
Färåsvägen 14
428 37 KÅLLERED

Tel 031-169985
info@sveafordon.com